با شما در شادی و غم و اندیشه *** هست در اندیشۀ سلامت شیعه

قرآن برای ورزش

قرآن الحمد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

      بيش از چهار دهه از عمرم می‏ گذرد که کم و بيش با معنـای تحت اللفظی قرآن آشنائی دارم و در اين ايّام در مجالس زيادی از جمله محافل و اجتماعات ورزشی شرکت کرده‏ ام. جلسات ما دو نوع است.

       بعضی مجالس ما طبيعی اسـت. مثل مجلس شب‏نشينی و مجلس ديدار با ارحام و خویشان و عمدتا مجالس ما با دعوت و اطلاع قبلی تشکيل می ‏شود. ولی نکتهﻯ مهمّ اين است که، در مجالس طبيـعی ما عادتا از قرآن کريم بهره‏ گيری نمی ‏شود و همـچنيـن بسياری از مجالس که با برنامـه قبـلی منعقـد می‏ شود، خبـری از قرآن کريم در آن مجالـس نيست.

      بيشتـر مجالس شـادی و جشـن برنامهﻯ قرآنی ندارد. نظـير مجلس عقـد و عروسی و جشن تولـد. ولی در مجـالس عـزاداری و غـم بيشتـر از قـرآن کريم اسـتـفـاده می ‏شود، اگرچه مجالس روضه‏ خوانی غالبا خالی از برنامه‏ های قرآنی است. در اين مقدمه مطالبی را لازم می دانم تذکـّر دهم.

مطلب اوّل :

      مطلب اوّل اينکه مـا که خـود را مسلمان می ‏دانيـم، بايد بدانيـم قرآن کريم برای ماست و قرآن کريم برای عمل است و مقدّمهﻯ عمل به قرآن کريم يادگيری است.

      عـلاوه بر اينـکه خود قرائت قرآن کريم دارای اجـر و پاداش است.

(وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ )[۱]

       و هر فرد مسلمانی بهتر است هرچه می ‏تواند قرائت قرآن داشته باشد والبته مقدار واجب قرائت قـرآن کريم همان اسـت کـه فقهاء آن را در نماز واجب دانسته‏ اند و ما بـايـد قـرآن کـريـم را هـمـانـطـور که حضـرت امام خميـنی –  رضوان الله تعالی عليه –  فرمودند: از قبرستانها نجات دهيـم و آن را به همهﻯ صحنه‏ ها بيا وريم. و همهﻯ امور زندگی خود را منطبق بر قرآن کريم سازيم.

        در همـهﻯ مجالس از آن استفـاده ببـريم و در همهﻯ حـالات قرآن کريم را به منظور عمل کردن بخوانيم تا زمينهﻯ عمل به قرآن کريم فراهم شود و قرآن کريم می‏ فرمايد:

(الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَئكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ )۱

       يعنی قرآن کريم نعمـت بزرگ خداوند متعـال است. که بـه ما عنايـت شده. پس آن گونه که سزاوار خـواندن است بخوانيـد و مجلسی خـالی از قـرآن کريم نباشد و اگـر اين گونـه تلاوت شود زمينـهﻯ ايمـان و عمل بـه قرآن کريم فراهم می شود.

در آيه ديگر می فرمايد:

(نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنًا لِّكلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ)۲

     يعنـی قرآن کريم هر چيز را واضـح و روشـن مي‏ کند پس قرآن کريم بايد در همه مجالس و محافل قرائت شود و قرآن کريم برای هر محفل و مجلسی سخن حقّی دارد. که بايد آيات مربـوط به آن مجلس و محفل در آن مجلس و محفل قرائت شود و این مطلب راجع به ورزش هم صادق است و در جای ديگـر باز قرآن کريم می‏ فرمايد:

( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَـلَمِينَ )۱

يعنی قرآن کريم برای همـه و همـه مجالـس و محافل است و بـاز قرآن کريم می‏ فرما يد:

( فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )۲

        يعنـی در هر مجلس با انـدازه وسع آن مجلس قرائت قرآن کريم انجام بگيرد.

       حال می‏ خواهـد اين مجـلس مربوط بـه جلسات و گروه های ورزشی باشد و یا جلسات اجتماعی باشد و یا عزای نزديـکان باشـد يا عـزای معصومين – صلوات الله عليـهم اجمعيـن – باشد. يا مجلس شـادی باشد. نظير جشنهای عمومی و يا مجلس عقد و پيمـان زناشوئی و يا مجلس جشن عروسی، و بايد بدانيم که قرآن کريم حتی برای مجالس ورزشی هم سخنی واضح و دل نشين دارد و يا جشن تولـد باشـد و يا مجـالس علمی و فـنـون و حتـّی مـجـالس فردی فرقی نمی‏ کند. باز هم؛

( فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )۱

      ما بايد اين آيهﻯ شريفـه را در زبان فارسی اينطور معنی کنيم که (قرآن برای هرمجلس) و اين را اسم کتاب خود قرار دادم و شعار خوبی است که بايد ورد زبان ما فارسی زبان ها باشد.

مطلب دوم:

       بحمدالله از برکت نظام اسلامی روش آموزشی در مدارس, جهت اسلامی دارد و به قـرآن کريم و زبان عـربی که همانا زبان قـرآن کريم است، اهميـّت خاصّی داده می ‏شود و به حمدالله امروزه تعداد قابل توجهی از افراد جامعه ما ترجمه قرآن کريم را می ‏فهمند و وقتی قرآن کريم قرائت می شـود يکی برداشتـی و لو خيلی ناقص از معـانی آیات قرآن کريم دارند و اين طـور نيست کـه قاری از هر جای قرآن در هـر مجلسی قرائت کند کسی چيزی نفهمـد بلکه خيلی از عوام معنی آیات قرآن کريم را می ‏فهمند تا چه رسد بـه خواصّ و هـر روز از بـرکت نظام مقدس اسلامی که حاصل خون هزاران شهيد است، بر تعداد اين افراد افزوده می شود.

مطلب سوم:

             در حـال حاضـر قـرائتهای قـرآن کريم غالبا به تناسـب بـا مجالس و محافل نيـست و قرائاتی که انجام می‏ شود با عنوان و مناسبت مجلس و محفل معمولا تناسب ندارد. يعنی معانی آيـات قرائت شده متناسب مکان و زمان و موضوع مجلس و محفل نيست و اين عدم تناسب بين قرائتی که انجام شده و مجلـس و محفل، سالهـای طولانی است، که مرا رنج می دهد و قرّأ قالباً به دليل عـدم تسلط کافی به قـرآن کريم توان انتخاب آيات متناسـب با مجلس را ندارند.

مطلب چهارم:

        مهجوريت قرآن کريم در بين مـا مسلمـانان خيلی زياد است و البتـه علل زيادی دارد و يکی از علل آن اين است که عده‏ای فکـر مي‏ کننـد که قرآن کريم مثلاً چه ربطی بـه مجلـس جشـن دارد و مثلاً قـرآن کريم برای عـروسی حـرفی و سخنی ندارد، کـه مثلاً ما قرآن کريم را درعـروسی بخوانيم وهمچنین مجالس ورزشی فلذا قرآن کريم در بسياری از مجالـس ما راه ندارد و اين موضـوع ناراحـت کننـده‏ای اسـت و بزرگـان از آن رنج می برند و موجب ناراحتی اولياء خدای متعال می ‏باشد.

       فلذا بر اساس مطالبی که سـابق عنوان شد و ايـن نکات مهـمّ در اجتمـاع مسلمين؛ اينجانب ( بنده خدا ) شيخ رضا قنبـری نائينی بر اساس وظيفة  دينی خـود که همانا تبليغ دين است، بر آن شـده‏ام تا برای هـر مجلسی بر اسـاس عناوين مجالس آياتـی متناسـب از قرآن کريم را انتخاب کـنـم و در کـنار هم درج نمايم. 

        مطلبی که خوب است يادآور شوم اين است که سالهای متمـادی است که فکر تأليف و تدوین چنين کتابی و وب سایتی را داشتـه‏ ام ولی زمينه اجـری برای آن نبوده و در واقـع فرصت انجـام آن را نداشته ام و از لحاظ اجتماعی هم وضعيت آموزش زبان عـربی به حدّ امروز نبوده فلذا ضرورت کمتری احساس می ‏شده است.

        اللـهی بـحـق فاطمـة وابيهـا وبعلهـا و بنيهـا و السرالمستـودع فيها ادفـع عنا جميع البلايـا و الشرور و احفظ قائدنا حتی ظهـور الحجـة و عجل فی فرجه العجل العجل العجل والسلام عليکم و علينا و علی جميع عبادالله الصالحين.

 

قم المقدسة              23/9/1390                   شیخ رضا قنبری نائينی


۱- سورة القمر آية ( ۱۷)

۱ – سورة البقرة آية (۱۲۱)

 

۲- سورة النّحل آية (۸۹)

 

۱ –  سورة يوسف آية ( ۱۰۴ )

 

۲ – سورة المزمّل آية (۲۰ )

 

۱ – سورة المزمّل آية (۲۰ )

 

پاسخ دهید